7. De Europese Unie

style="font-family: Arial;"><img src="staatsinrichting/bestanden/eu.gif" border="0" width="567" height="551" />

In deze computerles ga je uitzoeken waarom de landen van Europa na de tweede wereldoorlog gingen samenwerken en hoe de Europese Unie tot stand kwam.

Het prille begin: oorlog en vrede

Eeuwenlang was Europa het toneel van talrijke en bloedige oorlogen. Frankrijk en Duitsland voerden tussen 1870 en 1945 drie keer oorlog, telkens met een enorm aantal slachtoffers. Een aantal Europese leiders kwam tot de overtuiging dat een duurzame vrede tussen hun landen alleen kon worden verzekerd door ze economisch en politiek te verenigen.

1. Waarom wilden een aantal Europese leiders dat de landen in Europa gingen samenwerken?

2. Welke twee landen in Europa hadden in in 1870 -1871, 1914 - 1918 en 1939 - 1945 tegen elkaar gevochten?

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, die zich hiervoor liet inspireren door Jean Monnet, stelde in 1950 dan ook voor om de kolen- en staalindustrie van West-Europa te verenigen. Hieruit is in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ontstaan, bestaande uit zes leden: België, West-Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Nederland. De beslissingsbevoegdheid voor de kolen- en staalindustrie in deze landen werd gegeven aan een onafhankelijke, supranationale instantie: de "Hoge Autoriteit", waarvan Jean Monnet de eerste voorzitter was.

3. Op welk gebied gingen zes Europese landen samenwerken?

5. Welke zes landen waren dat?

6. Wanneer werd de EGKS opgericht?

De EGKS was zo'n succes dat deze zes landen enkele jaren later besloten nog verder te gaan en ook andere sectoren van hun economie te verenigen. In 1957 ondertekenden zij de Verdragen van Rome, waarbij de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werden opgericht. De lidstaten begonnen met de opheffing van de onderlinge handelsbelemmeringen en vormden een "gemeenschappelijke markt".

In 1967 fuseerden de instellingen van de drie Europese Gemeenschappen. Sindsdien bestaat er één enkele Commissie en één Raad van Ministers, alsook een Europees Parlement.

De leden van het Europees Parlement werden oorspronkelijk verkozen door de nationale parlementen, maar in 1979 vonden de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats, waarbij aan de burgers van de lidstaten de kans werd gegeven te stemmen voor de kandidaat van hun keuze. Sedertdien worden om de vijf jaar rechtstreekse verkiezingen gehouden.

Het Verdrag van Maastricht (1992) voerde nieuwe vormen van samenwerking tussen de regeringen van de lidstaten in, bijvoorbeeld op het vlak van defensie en "justitie en binnenlandse zaken". Door de toevoeging van deze intergouvernementele samenwerking aan het bestaande "gemeenschapssysteem" heeft het Verdrag van Maastricht de Europese Unie (EU) gecreëerd.

7. Wat werd er in 1957 opgericht?

8. Op welk gebied gingen de landen nauwer samenwerken?

9. Zet de begrippen bij de juiste jaartallen: 

1951 Europese parlement
1957 EEG 
1979  EU
1992 EGKS

10. Welke landen gingen meewerken in de Europese samenwerking in 1973?

11. Welke landen gingen in 1981 en 1986 samenwerken met Europa?

12. Welke landen kwamen in 2004 lid van de EU?

13. (klik op 2004 en ga met je muis naar de oranje landen) Noem twee landen en het jaartal waarin ze lid worden van de EU.

14 Wat is de hoofdstad van Europa?

15. Welke belangrijke maatregel werd in 2002 in de EU doorgevoerd?

16. Wie is de baas van de Europese bank (ECB)?

17. (Klik op munten) Welke EU-landen voerden de euro niet in?

18. Type bij google in: Europees volkslied en zoek uit hoe dit lied heet?

19. Wie heeft de muziek geschreven. 

20. Bedenk vijf voordelen van de EU

21. Bedenk ook vijf nadelen van de EU.

Speel het Europa spel en test je kennis over Europa. 

Dirk Corporaal 20-10-2005

We hebben 18 gasten en geen leden online

rom-munten-nijmegen.jpg
friesmuseumfibula.jpg