1. Thuis in het gemeentehuis

 

 

 

Doel

Alle leerlingen van klas drie leren wat politiek is door het zelf te ervaren. Hoe komt een besluit in de gemeente tot stand? Jullie maken kennis met begrippen als: democratie, macht, budget, politieke partijen, gemeenteraad, enzovoorts. Is politiek saai of spannend? Dat gaan we in dit project uitzoeken.

 

Het project

Het project bestaat uit een projectweek met een aantal projectlessen voorbereiding. De projectweek duurt vanaf maandag 19 februari tot en met donderdag 23 februari 2007 en de lessen ervoor worden ondergebracht bij de mdu-lessen (mediatheekuren).

De projectweek is in februari gepland, want het is dan een paar weken voor de provinciale verkiezingen van maart 2007. De politiek is op dat moment actueel en dat geeft het project hoogstwaarschijnlijk een duw in de rug.

 

De voorbereidende projectlessen

De derde klas leerlingen zoeken uit hoe het bestuur van Nederland, de provincie Friesland en de gemeente Dantumadeel in elkaar zit. Verder houden we een interview onder ongeveer 500 inwoners van Dantumadeel over het jeugdbeleid van de gemeente Dantumadeel. Dit interview wordt eerst met de hele klas samengesteld en vervolgens ondervraagt elke leerling zo'n vijf personen in Dantumadeel. Dit levert mogelijk ook ideeën op voor het plan voor de donderdag. De resultaten van het interview worden donderdag 22 februari gepresenteerd en aan de loco-burgemeester aangeboden.

 

maandag 19 februari 2007

De 102 leerlingen van "De Saad' worden verdeeld over acht groepen van 12 leerlingen. Dus twee groepen per klas. De school deelt de groepen in. Dit gebeurt al ruim voor de projectweek. Bij elke groep is een begeleider. De acht groepen verkennen het gemeentehuis, het archief, gemeentebeheer, de brandweer enzovoorts. De acht groepen bezoeken via een schema acht "onderdelen’’ van de gemeentelijke organisatie. Per onderdeel ongeveer 20 minuten plus tijd voor reizen naar het volgende onderdeel. Voor de eerste groep van klas 3a ziet het programma er zo uit (zie schema. Zo volgen er ook roosters voor de andere acht groepen.

 

Op school

   8.00 - 8.20

4. archief/postverwerking

10.00 – 10.20

1. burgemeester + griffier

   8.30 – 8.50

5. gem. ontwikkeling 

10.30 – 10.50

2. burgerzaken

   9.00 – 9.20

6. brandweer

11.00 – 11.20

3. sociale zaken

9.30 – 9.50

7. gemeentewerken 1 afval

11.30 – 11.50

Pauze tussen de onderdelen in

 

8. gemeentewerken 2 wegen, zoutstrooien e.d.

12.00 – 12.20

 

De leerlingen maken vooraf (in de weken bij de mdu-lessen) vragen om aan medewerkers van de gemeente te stellen. Ook verzamelen de leerlingen informatie op het internet. Bij elk genoemd onderdeel is iemand van de gemeente aanwezig om de vragen te beantwoorden. Als er tijd over is, na het vragen stellen, kan hij/zij kort iets vertellen over zijn of haar werk. Elke groep maakt een verslag. De taken kunnen binnen de groep worden verdeeld.

 

dinsdag 20 februari

8.00 - 8.50

De leerlingen bereiden per klas in twee groepen een rechtzaak voor. Dit zijn weer dezelfde groepen. De rechtzaak heet: 'De zaak De Vries'.  Geschreven door de rechtbank in Leeuwarden. Deze rechtzaak wordt per klas na de pauze gespeeld. Het eerste uur wordt gebruikt om het boekje te lezen.

8.50 tot 9.35 De rechtzaak bespreken en de rollen verdelen
9.35 tot 10.20 Iedereen bereidt zijn rol (op papier) voor
10.20 - 10 35 Pauze
10.35 - 11. 25 Het spelen van de rechtzaak door de beide groepen van de klas. Eventueel opnemen met een videorecorder.

11.25 - 12. 10

Nabespreken en bekijken van de toneelstukken

.
woensdag 21 februari:
De 102 leerlingen lopen één ochtend stage bij een onderdeel van de gemeente: lopen dus één ochtend met iemand mee en kunnen misschien een klusje doen. Zij verzamelen om 9.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Elke leerling krijgt een nummer en in de gang staan de medewerkers van de gemeente (ook elk met een nummer). Nummer tien zoekt de ambtenaar met nummer tien op en gaat met hem/haar mee. De leerlingen houden o.a. een interview met die persoon over zijn of haar werk. Hiervan wordt ’s middags een verslag gemaakt.

donderdag 22 februari:
De leerlingen zijn van ‘s morgens  tot ‘s avonds half tien tot 's middags half zes in het gemeentehuis. Hieronder volgt het programma:

 

9.30

Ontvangst van de leerlingen.

Opening door loco-burgemeeste A. van der Ploeg.

Korte instructie door een docent van ‘De Saad,’ verdeling in acht groepen van 12 leerlingen: dezelfde groepen van maandag en dinsdag.

Raadszaal

10.00

Groepswerk.

De acht groepen worden verdeeld over acht locaties in het gemeentehuis. Elke groep bestaat uit 12 leerlingen. Bij elk groepje is een docent als begeleider (op de achtergrond) aanwezig. Elk groepje bedenkt een plan voor de verbetering van het jeugdbeleid. Het plan mag ongeveer €1500,- kosten. De groepen krijgen een uur de tijd om te brainstormen en om als groep samen één idee te kiezen en dit idee duidelijk te formuleren.

Werkruimtes:

Groep 1 …………..

Groep 2 …………..

Groep 3 …………..

Groep 4 …………..

Groep 5 …………..

Groep 6 ……………

Groep 7 …………..

Groep 8 …………..

 

11.00

Vragen stellen aan een forum van experts van de gemeente: iemand van jeugdzaken, wethouder S. Hijlkema en een gemeentevoorlichter.

Raadzaal

12.00

Groepswerk. Elke groep werkt de ideeën met de informatie van de experts verder uit.

Werkruimtes

12.45

Lunch. In de aula van de school. De directie zorgt voor broodjes enzovoort.

School

13.30

Groepswerk en voorbereiden presentatie van het plan van de groep. Dit plan moet kort en duidelijk op papier staan.

Werkruimtes

14.30

Presentaties per twee klassen. Klas 3a en 3b  in de raadzaal. Klas 3c en 3d in de kantine. Elke klas presenteert de twee bedachte plannen. De leerlingen van beide klassen beslissen welk plan van de klas afvalt en welk plan door gaat naar de raadsvergadering. Het uitgekozen plan wordt ingeleverd bij gemeentevoorlichtster Mariska Visser. Van de vier plannen die overblijven worden ruim honderd kopieën gemaakt en die vormen de bijlagen bij de agenda van de jeugdraadsverga-dering.

Raadzaal

3a ………….........

3b ……………….

 

Kantine gemeentehuis

3c .........................

3d .........................

15.00

Theepauze.

 

15.15

Elke groep kiest twee leerlingen die ‘s avonds in de jeugdgemeenteraad zitten. Verder ontvangt elke groep de agenda voor de jeugd-gemeenteraadsvergadering met de vier bijlagen (plannen van de vier klassen). De gekozen plannen worden door de betreffende klas verder uitgewerkt en om half vijf bij het begin van de jeugdgemeenteraadsvergadering gepresenteerd. De rest van de leerlingen bestuderen de andere plannen, schrijven vragen naar aanleiding van die plannen op en bepalen per groep  waar hun twee raadsleden naar moeten vragen en waarvoor deze raadsleden moeten pleiten. Geven aan wat zij het beste plan vinden en waarom.

Werkruimtes

16.00

De leerlingen krijgen een stemkaart en stemmen op de stemcomputer op een lid van de provinciale staten. Het stemmen gaat met een officieel stembureau. De uitslag wordt aan het einde van de jeugdraadsvergadering bekend gemaakt door de loco-burgemeester.  

Gang gemeentehuis

16.10

Theepauze.

 

16.30

Jeugdgemeenteraadsvergadering onder leiding van burgemeester A. Alberts.

Opening door de burgemeester:

-          de vier klassen presenteren de vier plannen

-          de jeugdgemeenteraad gaat vragen stellen aan de groepen

-          de jeugdgemeenteraad krijgt de gelegenheid om te pleiten voor het plan van hun keuze

-          de burgemeester brengt de vier plannen in stemming

-          twee leerlingen presenteren de uitslag van het interview

-          de burgemeester publiceert de leerlingenverkiezingsuitslag

Raadszaal

17.30

Sluiting door de burgemeester.

 

 

De begeleider

De begeleider (docent) speelt een rol op de achtergrond. Voor het geval de leerlingen geen ideeën hebben kunnen de begeleiders zelf ideeën achter de hand houden. Deze ‘tips’ mogen alleen verstrekt worden als een groep er echt helemaal niet uit komt. 

 

vrijdag 23 februari: Sportactiviteit op 'De Saad’. Schaatsen in Groningen of Heerenveen.

 

Verwerking

Het project wordt gebruikt als onderdeel voor een GPO (grote praktische opdracht). Naast een uitgebreid verslag, bestuderen de leerlingen een onderwerp dat met de gemeente te maken heeft. Hieronder staan een paar voorbeelden:

 

Afvalscheiding

Alcohol- en drugsbeleid

Belastingen van de gemeente

Bouwen

Dierenopvang

Eeltjemeer

Gehandicapten

Geluidsoverlast

Gemeentegids

Genealogisch onderzoek

Geluidsoverlast

Groen

Grof vuil

 

 

Hondenpoep

Horecasluitingstijden

Identiteitsbewijs

Jeugd -en jongerenbeleid

Kinderopvang

Kippen-, duivenhok bouwen

Leefbaarheid / veiligheid

Leerplicht / voortijdige schoolverlaters

Milieudelicten

Natuurgebieden

Nieuwkomers / vluchtelingen / asielzoekers

Onderwijs

Ouderenbeleid

Parkeren

Peuter -en kinderopvang

Recreatie / zwemmen

Schuldhulpverlening

Speelvoorzieningen

Sport

Stankoverlast

Subsidie voor: muziek, zang, toneel, enzovoorts.

Toerisme

Uitkeringen

Veiligheid

Verbranden takken

Verkeersveiligheid

Verkiezingen

Vervuiling

Volwasseneneducatie

 

 

Dirk Corporaal 20-01-2007

We hebben 9 gasten en geen leden online

oude gemeentehuis.jpg
tjaarda.jpg